Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 02)

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Số: 18 /TB – PVIF

Hà Nội, ngày  17  tháng  07  năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 2)

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) lần 2 của PVIF, cụ thể như sau:

1.      Thời gian:     08h30’  ngày  30  tháng 07  năm 2020

2.      Địa điểm: Khu Du lịch Thác Mặt trời – thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

3.      Nội dung chương trình: như thông báo mời họp lần 1.

4.      Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của PVIF tại địa chỉ: www.pvif.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông.

5.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần  mang theo các giấy tờ sau:

-         Thông báo mời họp;

-         Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

-         Giấy giới thiệu (đối với Cổ đông là tổ chức);

-         Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6.      Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần 2 không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo Quy định của Luật Doanh nghiệp/ Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp này sẽ thay cho thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 3. Thời gian và địa điểm họp lần 3 sẽ được đăng tải trên website của PVIF tại địa chỉ:  www.pvif.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng ./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                              (đã ký)

 

 

Lê Tiến Hùng

Số lượt đọc:2174  - Cập nhật lần cuối: 20/07/2020 06:38:51
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: