Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Số:…02…../TB – PVIF

Hà Nội, ngày  19  tháng  07  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2)

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

BẢO HIỂM DẦU KHÍ

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2) như sau:

1.      Thời gian:     08h00’  ngày  30  tháng 07  năm 2019

2.      Địa điểm: Khu Du lịch Thác Mặt Trời – thôn Vó Khang, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

3.      Nội dung cuộc họp: như thông báo mời họp lần 1.

4.      Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận sẽ được đăng tải trên website của PVIF, địa chỉ: www.pvif.com.vn

5.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau:

-         Thông báo mời họp;

-         Giấy chứng minh nhân dân / hộ chiếu/căn cước công dân và Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là tổ chức).

-         Giấy ủy quyền (theo mẫu ủy quyền của PVIF) và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

6.      Nếu Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì thông báo và giấy mời họp này sẽ thay cho thông báo và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 3. Thời gian và địa điểm họp lần 3 sẽ được đăng tải trên địa chỉ:  www.pvif.com.vn

Trân trọng thông báo ./.

 

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                              (đã ký)

 

 

Lê Tiến Hùng

 

Số lượt đọc:2783  - Cập nhật lần cuối: 19/07/2019 08:20:42
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: