Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo Chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Số   01   /TB – PVIF

Hà Nội, ngày  12   tháng 6  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1.      Thời gian chốt danh sách: 12h00 ngày 13 tháng 06  năm 2019

2.      Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3.      Địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội:

-          Địa điểm: Số 7 ngõ 22, đường Mạc Thái Tổ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

-          Thời gian: 09h30 ngày 28 tháng 06 năm 2019.

4.      Nội dung cuộc họp dự kiến:

-          Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

-          Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

-          Tờ trình phê duyệt thù lao, chi phí năm 2018 và dự kiến thù lao, chi phí năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

-          Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;

-          Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

-          Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;

-          Các vấn đề khác (nếu có).

5.      Các tài liệu họp ĐHCĐ được đăng tải trên website của PVIF, địa chỉ: www.pvif.com.vn

6.      Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền) bằng gửi thư hoặc gửi fax trước 12h00 ngày 25/06/2019. Số fax: 024.6255.7272.

7.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau:

-          Thông báo mời họp;

-          Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân và Giấy giới thiệu (nếu Cổ đông là tổ chức);

-          Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8.      Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của Luật Doanh nghiệp/ Điều lệ Công ty thì thông báo và giấy mời họp này sẽ thay cho thông báo và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 2. Thời gian và địa điểm họp lần 2 sẽ được đăng tải trên địa chỉ:  www.pvif.com.vn

Trân trọng thông báo./.

 

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

                              (đã ký)

 

 

 

Lê Tiến Hùng

 

 

Số lượt đọc:1700  - Cập nhật lần cuối: 12/06/2019 01:23:54
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: