Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Số:  15  /TB – PVIF

Hà Nội, ngày 12  tháng  6  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (ĐHĐCĐ) như sau:

1.      Thời gian chốt danh sách: 12h00 ngày 15 tháng 06  năm 2020.

2.      Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3.      Địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội:

-          Địa điểm: Khu Du lịch Thác Mặt trời -  thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

-          Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 06 năm 2020.

4.      Nội dung cuộc họp dự kiến:

-          Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

-          Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

-          Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

-          Tờ trình về các vấn đề chung.

5.      Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của PVIF tại địa chỉ: www.pvif.com.vn  chuyên mục Quan hệ cổ đông.

6.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-          Thông báo mời họp;

-          Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

-          Giấy giới thiệu (đối với Cổ đông là tổ chức);

-          Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7.      Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của Luật Doanh nghiệp/ Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp này sẽ thay cho thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 2. Thời gian và địa điểm họp lần 2 sẽ được đăng tải trên website của PVIF tại địa chỉ:  www.pvif.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông.

8.      Xác nhận tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội trước 12h00’ ngày 26/06/2020 bằng cách gọi điện thoại tới số: 024.6256.7272 – số máy lẻ 19 (Bộ phận Quản lý cổ đông) hoặc gửi thư/ liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm dầu khí

Trụ sở: Số 7, ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.6256.7272                 Fax: 024.6255.7272

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

                              (đã ký)

 

 

 

Lê Tiến Hùng

Số lượt đọc:2283  - Cập nhật lần cuối: 12/06/2020 01:33:03
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: