Tiêu điểm
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
PVIF xin trân trọng thông báo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

1.Báo cáo  của Hội đồng quản trị (download tại đây)

 

2.Báo cáo  kết quả kinh doanh 2011 (download tại đây)

 

3.Kế hoạch kinh doanh 2012 (download tại đây)

 

4.Báo cáo  Tài chính năm 2011 đã kiểm toán (download tại đây)

 

5.Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS 2011 định mức thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2012 (download tại đây)

 

6.Báo cáo Công tác giám sát, kiểm tra công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2011 (download tại đây)

 

7.Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 (download tại đây)

 

8.Tờ trình tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu (download tại đây)

 

9.Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 (download tại đây)

 

10.Tờ trình chuyển địa điểm trụ sở Công ty (download tại đây)

 

11.Tờ trình  Tiếp tục triển khai Chương trình phát hành cổ phiếu và quyền chọn mua cổ phiếu cho CBNV (ESOP)(download tại đây)

 

12.Tờ trình  Đầu tư Dự án Khu đô thị Hòa Quý mở rộng (download tại đây)

Số lượt đọc:6053  - Cập nhật lần cuối: 07/05/2013 09:38:07
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: