Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TẢI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

--------------------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  19 / TB-PVIF 

   

 

 

Hà Nội, ngày  01  tháng  6  năm 2021

 THÔNG BÁO

   Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

 

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm dầu khí (PVIF) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

-       Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

-       Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 8, số 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội

-       Địa chỉ hiện tại : Số 7 Ngõ 22, đường Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

-       Điện thoại  : 024.6256.7272

-       Email          : pvifjsco@gmail.com

-       Website      : www.pvif.com.vn

-       Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 12h00 ngày 07/06/2021

-       Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

-       Thời gian/địa điểm cuộc họp: Sẽ được thông báo trong Thư mời họp và trên website Công ty: Tại đây

Để đảm bảo thư mời được gửi đến Quý cổ đông, PVIF đề nghị Quý cổ đông khi có thay đổi thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ với Bộ phận quản lý cổ đông (số máy lẻ 20) của Công ty và/hoặ gửi thư, email tới Công ty để làm thủ tục thay đổi trước ngày 07/06/2021.

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

  Lê Tiến Hùng

 

 

 

                                                                       

Số lượt đọc:976  - Cập nhật lần cuối: 01/06/2021 06:53:12
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: