Tiêu điểm
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Lê Văn Việt

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

----------

Số:   17 /CV- PVIF

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

                         Hà Nội, ngày  19  tháng  05  năm 2021

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF)

Trụ sở chính: Số 7, ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.6256.7272                            Fax: 024.6255.7272

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Hùng

Loại thông tin công bố:   24h              72h           Yêu cầu           Bất thường          Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của ông Lê Văn Việt.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của PVIF tại địa chỉ: http://www.pvif.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng ./.

 

 

Nơi nhận:

-     Như trên

-    Lưu: VT, NV

 

 

 

 

 

Người thực hiện công bố thông tin

                             (đã ký)

                                    

       

Lê Tiến Hùng

Số lượt đọc:1162  - Cập nhật lần cuối: 19/05/2021 07:09:01
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: