Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 [Lần 2]

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Số: 08A /TB – PVIF

Hà Nội, ngày 10 tháng  07  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2)

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

BẢO HIỂM DẦU KHÍ

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) như sau:

1.      Thời gian:     9h  ngày  20  tháng 07  năm 2018

2.      Địa điểm: Công ty CP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí – CN Đà Nẵng

Lô LP02-37,38,39 Đường Võ Chí Công, P.Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn. TP Đà Nẵng

3.      Nội dung cuộc họp: như thông báo mời họp lần 1.

4.      Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận sẽ được đăng tải trên website của PVIF, địa chỉ: www.pvif.com.vn

5.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau:

-         Thông báo mời họp;

-         Giấy chứng minh nhân dân / hộ chiếu/căn cước công dân và Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là tổ chức).

-         Giấy ủy quyền (theo mẫu ủy quyền của PVIF) và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

6.      Nếu Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì thông báo và giấy mời họp này sẽ thay cho thông báo và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 3. Thời gian và địa điểm họp lần 3 sẽ được đăng tải trên địa chỉ:  www.pvif.com.vn

Trân trọng thông báo.

 

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT/ TGĐ

 

                              (đã ký)

 

 

Lê Tiến Hùng

 

 

Số lượt đọc:2121  - Cập nhật lần cuối: 10/07/2018 10:14:22
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: