Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần 2)

 

 

                        CÔNG TY CỔ PHẦN

                    ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

                        _________________

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          __________________

   

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần 2)

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

BẢO HIỂM DẦU KHÍ

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí trân trọng thông báo đến

Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần 2) như sau:

1.      Thời gian: 9h  ngày  25  tháng 07  năm 2017

2.      Địa điểm: Công ty CP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí – CN Đà Nẵng

 Lô LP02-37,38,39 Đường Võ Chí Công, P.Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn. TP Đà Nẵng

3.      Nội dung cuộc họp: như thông báo mời họp lần 1.

4.      Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận sẽ được đăng tải trên website

      của PVIF, địa chỉ: www.pvif.com.vn

5.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau:

-         Thông báo mời họp;

-         Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

-         Giấy ủy quyền (theo mẫu ủy quyền của PVIF) và thông báo mời họp của người ủy quyền

      (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

6.      Nếu Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo

     Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì thông báo và giấy mời họp này sẽ thay cho

     thông báo và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 3. Thời gian và địa điểm họp lần 3 sẽ được

     đăng tải trên địa chỉ:  www.pvif.com.vn

Trân trọng thông báo.

 

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT/ TGĐ

 

                              (đã ký)

 

 

Lê Tiến Hùng

Số lượt đọc:3647  - Cập nhật lần cuối: 15/07/2017 12:10:21
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: